Nhật Bản

Học Bổng Thạc Sĩ Nhật Bản 2014 – Trường JDS

34107150ea2658b51e3f0c1656fc6a2a - Học Bổng Thạc Sĩ Nhật Bản 2014 - Trường JDS

Học bổng của JDS thường về đào tạo nhân sự, nghiên cứu kinh tế thị trường trong vòng 1 năm có 30 suất học bổng bằng tiếng Anh. Hiện nay với chương trình giáo dục Phát triển Nguồn nhân lực cho Việt Nam dành cho cán bộ, công chức đang công tác. Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2014-2015 của Chính phủ Nhật Bản thông báo cấp 30 suất học bổng thạc sĩ học bằng bằng tiếng Anh trong thời gian hai năm tại Nhật. Học bổng JDS (học bổng của chính phủ Nhật Bản) dành cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước của Việt [...]