Ngoại ngữ du học

Luyện viết IELTS

IELTSlogo

Lần trước, tôi đã chia sẻ một ví dụ của bài viết IELTS 6.0. Hôm nay, tôi viết chi tiết hơn về dàn bài trong phần Writting IELTS phần Discussion. Dạng bài là discussion nghĩa là bạn phải trao đổi, thảo luận vấn đề từ nhiều chiều, không hoàn toàn chủ quan như trong bài Argument Essay Essay Plan (Structure) Có hai cách tiếp cận dạng bài này. Bạn có thể bàn luận về hai ý kiến hoàn toàn khách quan ở phần thân bài và đưa ra ý kiến cá nhân ở phần kết bài. Ở cách còn lại, bạn nêu ý kiến cá nhân ngay ở mở bài và support ý kiến của mình ở một đoạn ở thân [...]